Algemene Voorwaarden Mineral Makeup XL

 

1. Definities en toepasselijkheid


1.1 In deze Algemene Voorwaarden voor verkoop en levering door Mineral, hierna te noemen Voorwaarden, hebben de volgende termen de betekenis zoals hieronder weergegeven;

a) Mineral: De onderneming Mineral Make-Up XL; statutair gevestigd aan de Rosenholm 47, 2133 EE te Hoofddorp.

Ingeschreven bij de K.v.K. Amsterdam onder nummer 34303152.

b) Klant: Ieder natuurlijk persoon/rechtspersoon met wie Mineral een Overeenkomst aangaat, iedere bezoeker van de website van Mineral, dan wel aan wie Mineral een aanbieding doet.

c) Product: Hetgeen aangeboden wordt door Mineral aan de Klant. 

d) Website: De internetsite http://www.Mineralmakeupxl.com. 

e) Overeenkomst: Een, al dan niet mondelinge, overeenstemming inzake de aangeboden dienstverlening. Alle bestellingen en/of contracten tussen Mineral en de Klant die middels de elektronische weg op afstand plaatsvinden, evenals elke wijziging daarvan of aanvulling daarop en alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van de Overeenkomst.

 

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Mineral en de Klant. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Klant zijn uitgesloten, tenzij door Mineral uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

1.3 Indien Mineral niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Mineral in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

 

1.4 Nietigheid of onverbindendheid van één van de bepalingen van deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

1.5 In het geval één of meerdere bepalingen nietig, vernietigbaar of onverbindend zijn, worden deze geacht te zijn omgezet in bepalingen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en de strekking van de nietige of onverbindende bepalingen benaderen.

 

2. Aanbiedingen en offertes


2.1 Elke aanbieding of offerte bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Mineral niet. Afbeeldingen op de website van Mineral dienen slechts ter indicatie.

 

2.2 Indien een voorgesteld Product niet meer beschikbaar is, wordt de sluitingsdatum van het desbetreffende op dat moment geacht te zijn aangevangen.

 

2.3 Alle aanbiedingen en offertes van Mineral zijn vrijblijvend. Er kan aan een aanbieding of offerte op geen enkele wijze enig recht worden ontleend.

 

3. Verplichtingen van Mineral


3.1 Mineral heeft de inspanningsverplichting om de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en garandeert dat de geleverde dienstverlening beantwoordt aan de Overeenkomst en redelijkerwijs voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

4. Verplichtingen van de Klant


4.1 Bij het aangaan van de Overeenkomst wordt de Klant geacht kennis te hebben genomen van deze Voorwaarden en deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd. De Klant is zelf verantwoordelijk om benodigde Informatie tijdig en correct aan te leveren.

 

5. Uitvoering van de Overeenkomst


5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Mineral is gerechtigd om een Overeenkomst zonder opgaaf van reden te weigeren.

 

5.2 Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Mineral de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De Overeenkomst wordt dan geacht tot stand te zijn gekomen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.

 

5.3 Bij een online aankoop van Producten heeft de Klant, op basis van het herroepingsrecht, de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het Product door of namens de Klant.

 

5.4 Met inachtneming van de aard van het Product, kan de Klant uitsluitend aanspraak maken op het herroepingsrecht, dan wel de bedenktijd, indien het Product zich in de ongeopende, originele verpakking bevindt incluis alle eventueel geleverde toebehoren.

 

5.5 Het herroepingsrecht is onderhevig aan de wettelijke uitsluitingen. Indien de Klant gebruik maakt van diens Herroepingsrecht, kan de Klant, conform de door Mineral verstrekte redelijke en duidelijke instructies, het Product retourneren, waarbij de (porto-) kosten van terugzending voor rekening komen van de Klant zelf. Het reeds betaalde bedrag door de Klant, zal door Mineral zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terug betaald worden.

 

5.6 Indien een Product niet meer te verkrijgen is, zal Mineral een voorstel doen voor een vervangend Product of een openstaande bestelling betreffende het Product annuleren. Indien er sprake is van een annulering en de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal Mineral dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen na de betaling, terugbetalen.

 

5.7 De Klant zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede 24 maanden na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Mineral, eenieder die namens Mineral betrokken is (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

6. Wijziging, opschorting en ontbinding


6.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om dezete wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Het oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan hierdoor worden verhoogd of verlaagd. Mineral kan een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, als dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te leveren zaken.

 

6.2 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mineral zijn verstrekt, dan wel het niet (tijdig) nakomen van de verplichtingen van de Klant, heeft Mineral het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of te ontbinden. De Klant heeft geen recht om de Overeenkomst te ontbinden, indien hij zelf in verzuim is. Als de Klant van mening is dat Mineral in verzuim is, zal de Klant Mineral een redelijke termijn geven om alsnog diens verplichtingen na te komen.

 

7. Tarieven en Betalingsvoorwaarden


7.1 Alle prijzen en vergoedingen zijn inclusief omzetbelasting en exclusief bijkomende kosten. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de hoogte van de omzetbelasting.

 

7.2 Mineral behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in de voorgestelde prijzen als gevolg van een kostprijsfactor ten aanzien van het Product en/of de levering door te berekenen aan de Klant, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.  

 

7.3 Verzendkosten voor het bezorgen van een Product door Mineral aan de Klant worden apart in rekening gebracht. De hoogte van de verzendkosten is afhankelijkheid van de door de Klant gekozen Producten en leveringsmogelijkheid.

 

7.4 De betaling door de Klant dient vooruit te geschieden. De Klant kan hiertoe kiezen uit de betaalmogelijkheden zoals gepresenteerd op de website. Onder voorbehoud van wijzigingen, kan betaling geschieden middels Ideal, PayPal, Creditcard of Bankoverschrijving.

 

7.5 In het geval van een grote afname door de Klant, zijnde een bedrijf, kan in wederzijds overleg worden volstaan met een vooruitbetaling van tenminste 50% van het totale overeengekomen factuurbedrag.

 

7.6 Op uitdrukkelijk en voorafgaand verzoek kan de Klant, zijnde een consument, volstaan met een vooruitbetaling van 50%, waarbij het resterende bedrag voldaan kan worden bij aflevering onder Rembours, dan wel op basis van een factuur.

 

7.7 De Klant kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de Overeenkomst, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden, tenzij anders is overeengekomen. Daar waar van toepassing, dient de Klant, het resterende bedrag, uiterlijk binnen 14 dagen aan Mineral te voldoen.

 

7.8 De Klant is gehouden om onjuistheden in vermelde betaalgegevens onverwijld aan Mineral te melden. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. Mineral is dan gerechtigd om de Overeenkomst op te schorten, dan wel gedeeltelijk of geheel te ontbinden. 

 

7.9 In het geval van een betalingsachterstand, is de Klant een rente verschuldigd van 2,0% per maand, gerekend vanaf de uiterste betaaldatum. Hierbij wordt een deel van een maand gerekend voor een hele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 

7.10 De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Mineral verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur, dan wel om een andere reden, schorten de betalingsverplichting niet op.

 

7.11 Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de Klant.

 

8. Leveringsvoorwaarden


8.1 Mineral zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.

 

8.2 De Klant kan, waar mogelijk, onder voorbehoud kiezen uit de volgende leveringsmogelijkheden door Mineral:

a) het leveren van het Product middels de brievenbuspost;

b) het leveren van het Product onder rembours;

c) het leveren van het Product onder extra verzekering;

d) een standaard levering van het Product.

 

8.3 Na ontvangst van de overeengekomen betaling geschiedt de levering van een Product in Nederland doorgaans op de volgende dag, dan wel binnen 24 tot 48 uur. Levering naar andere landen dan Nederland binnen de EU, vindt doorgaans binnen 1 week plaats en buiten de EU tussen de 1 tot 2 weken, na ontvangst van de betaling. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Mineral kenbaar heeft gemaakt.

 

8.4 De leveringstermijn kan, onder omstandigheden, het te verwachten termijn overschrijden met een maximum van 20 werkdagen na de sluitingsdatum voor verkoop.

 

8.5 Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 10 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal Mineral het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, retourneren.

 

8.6 Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt, zal Mineral zich inspannen om een vervangend Product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende Producten geldt eveneens het Herroepingsrecht.

 

8.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust tot het moment van bezorging aan de Klant bij Mineral.

 

8.8 Opgegeven leveringstermijnen in aanbiedingen en bevestigingen cq. overeenkomsten dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet binden voor Mineral, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

8.9 Mineral behoudt zich het recht voor om in gedeelten uit te leveren en per factuur, betrekking hebbende op de deellevering, een betaling te verlangen van de Klant, zolang er niet afgeweken wordt van de Overeenkomst.

 

9. Risico-overgang


Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de geleverde zaken gaat over op de Klant op het moment dat zaken in de macht van de Klant worden gebracht.

 

10. Retourneren


10.1 De Klant, of een daartoe aangewezen derde,  is verantwoordelijk om zich ervan te verzekeren dat de Producten bij aflevering, compleet, onbeschadigd en conform de Overeenkomst geleverd zijn. Producten worden slechts retour genomen indien er vooraf overleg heeft plaatsgevonden met Mineral en de Klant kan aantonen dat de zaken niet conform de Overeenkomst geleverd zijn.

 

10.2 Retourzendingen zonder uitdrukkelijke toestemming van Mineral kunnen op kosten van de Klant geweigerd worden. Mineral behoudt zich in dit geval het recht voor, de opslagkosten, alsmede transportkosten op de Klant te verhalen.

 

11. Eigendomsvoorbehoud


11.1 Alle door Mineral geleverde zaken blijven eigendom van Mineral, totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met Mineral gesloten overeenkomsten is nagekomen.

 

11.2 Zolang het eigendom van de geleverde zaken nog niet op de Klant is overgegaan, mag de Klant het Product niet in eigendom of zekerheid overdragen of aan een derde enig ander recht op het Product verlenen.

 

12. Intellectueel eigendom


12.1 Onverminderd het overigens in deze Voorwaarden bepaalde behoudt Mineral zich de rechten en bevoegdheden voor, die Mineral toekomen op grond van de auteurswet.

 

12.2 Alle verstrekte gegevens, zoals prijsinformatie, (internet) publicaties en/of andere publicaties blijven het intellectueel eigendom van Mineral.

 

13. Conformiteit en garantie


13.1 Mineral spant zich in om uitsluitend hoogwaardige Producten te leveren, overigens kunnen hier geen rechten aan ontleend worden. Mineral staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of EU normen.  

 

13.2 Onverminderd het bepaalde in voorgaand lid, kan Mineral niet garanderen dat de Klant overgevoelig kan zijn voor een Product. De Klant kan derhalve geen aanspraak maken op schadevergoeding. Mineral zal zich wel inspannen om een geschikter Product voor te stellen om de Klant zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

 

13.3 Een door Mineral, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Mineral jegens Mineral kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst op afstand.

 

14. Aansprakelijkheid en vrijwaringen


14.1 Mineral aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade van de Klant, direct of indirect en/of gevolgschade, milieu-, bedrijfs- en immateriële schade, of veroorzaakt door een niet- of niet tijdige uitvoering van de Overeenkomst, of onjuiste adviezen, tenzij de schade is te wijten aan grove schuld of nalatigheid van Mineral. De Klant is zelf verantwoordelijk een Product juist te gebruiken, zoals dit redelijkerwijs verwacht mag worden.

 

14.2 Indien Mineral aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van toepassing is.

14.3 De aansprakelijkheid van Mineral is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van diens verzekeraar in een voorkomend geval.  

 

14.4 De Klant vrijwaart Mineral van alle mogelijke aanspraken van derden welke direct en/of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Mineral is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

15. Overmacht

15.1 Mineral is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant, indien Mineral hinder ondervindt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld. In geval van overmacht aan de zijde van Mineral heeft de Klant geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Mineral als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht verkrijgen.

 

15.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Mineral onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Mineral kan worden verlangd. Hieronder verstaan, maar niet beperkt tot: (natuur-)rampen, uitval van een derde waarvan Mineral afhankelijk is, onvoorziene uitval van de internetsite, ICT apparatuur, logistieke problemen en maatregelen van enige overheidsinstantie.

 

16. Vertrouwelijkheid en geheimhouding


16.1 Mineral is bekend met de geldende wetgeving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Mineral houdt zich aan de geheimhoudingsverplichting inzake de verstrekking van Persoonlijke Gegevens.

 

16.2 Anonieme gegevens kunnen ten behoeve van statistische doeleinden, mits gerelateerd aan de doelstellingen van Mineral,  intern gebruikt worden. De anonieme gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele natuurlijke personen. De verwerking van de gegevens is met name gericht op de ontwikkeling dan wel verbetering van bestaande en nieuwe diensten.

 

16.3 Mineral kan de Klant per, digitale, nieuwsbrief informeren over wijzigingen aan de internetsite, nieuwe diensten en mogelijkheden. De Klant kan vanzelfsprekend zelf bepalen of hij deze informatie wil ontvangen. Onderaan een nieuwsbrief wordt aangegeven hoe men zich eenvoudig kan afmelden.

 

16.4 De Klant is gerechtigd diens persoonlijke gegevens te allen tijde op te vragen en uit het systeem van Mineral te laten verwijderen, voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht van de bedrijfsadministratie.

 

16.5 Alle bij de Overeenkomst betrokken partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

17. Reclamatie


17.1 Mineral hecht zeer veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de Overeenkomst. Mocht er desondanks toch een tekortkoming geconstateerd worden, dan kan dit binnen 10 werkdagen na constatering, mondeling, schriftelijk of per email gericht worden aan Mineral, opdat Mineral in de gelegenheid wordt gesteld een passende oplossing te treffen. Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen overigens geen rechten worden ontleend.

 

18. Toepasselijk recht en geschillen


18.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mineral partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de Klant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

 

18.2 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten. Indien het onmogelijk blijkt te zijn een geschil onderling op te lossen, is de rechter van Amsterdam bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

19. Slotbepalingen


19.1 In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van de Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

19.2 De Voorwaarden zijn op te vragen dan wel te raadplegen op de website van Mineral.

 

19.3 Van toepassing is steeds de meest recente versie, dan wel de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.